Om Borgerforeningen / Generalforsamling

Generalforsamling

Referat

REFERAT AF VINDING BORGERFORENINGS GENERALFORSAMLING 2018
ONSDAG DEN 7. MARTS 2018

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Underudvalg
5. Aktivitetsplan og budget for næste år
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Eventuelt
1. Formanden bød de 33 fremmødte velkommen til GF og foreslog Jens-Bernhard Knudsen som dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten startede med at takke for valget og erklærede GF for rettidigt indvarslet samt foreslog Tove Kærgaard og Carsten Kristensen som stemmetællere, hvilket blev godkendt.

2. Dirigenten gav herefter ordet til formanden for dennes beretning (se bilag 1). Der var spørgsmål om den planlagte sti til Vind, hvor flere udtrykte utilfredshed med, at denne planlægges asfalteret. Formanden begrundede dette med overordnede krav, herunder anvendelighed for alle bløde trafikanter, inkl. handicappede. Formanden understregede endvidere, at det endelige forløb af stien endnu ikke er fastlagt.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

3. Kassereren redegjorde for det reviderede regnskab (se bilag 2). Et spørgsmål vedrørende et kontingentfri år for tilflyttere m.h.p. at øge tilgangen af medlemmer til foreningen blev besvaret med at foreningen har valgt ikke at gøre dette – eller andre velkomsttiltag – da det ikke er muligt at skelne mellem tilflyttere og fok, der blot skifter adresse indenfor sognet.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Dirigenten gav herefter på skift ordet til de tre underudvalg:
a. Æ Fiskehus, ved Flemming Vang: Se bilag 3.
b. Det Grønne Hold, ved Ellen Vang (se bilag 4). Ros fra forsamlingen til det arbejde, Det Grønne Hold havde gjort for at forskønne byen.
c. Lokalarkivet, ved Bent Sørensen: Orienterede om arkivets medlemstal, økonomi og arbejde det forgangne år, samt opfordrede alle til at møde op til Lokalarkivets generalforsamling den følgende aften.

5. Dirigenten gav herefter ordet til formanden for dennes fremlæggelse af det kommende års aktivitetsplan og budget for samme (se bilag 5), hvilket ikke affødte bemærkninger eller spørgsmål.

6. Behandling af indkomne forsalg: Ingen forslag indkommet.

7. Dirigenten gennemgik kort reglerne for valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer og iværksatte derefter valghandlingen.
På valg for en to-årig periode var:
Esben Esmarch, modtager genvalg.
Flemming Vang, modtager genvalg.
Bent Sørensen, ønsker ikke genvalg.
Esben Esmarch og Flemming Vang blev begge genvalgt uden modkandidater.
Til Bent Sørensens bestyrelsesplads foreslog formanden Helle Andsbjerg, som blev valgt uden modkandidater.
Bestyrelsen fik endvidere godkendt valget af Maibrit Juhl, der var indtrådt midt i perioden med baggrund i den bemyndigelse, bestyrelsen fik ved GF i 2017. Maibrit Juhl er således på valg til næste år.
Dirigenten efterlyste forslag til to suppleanter. Da dette ikke lykkedes gav GF bestyrelsen bemyndigelse til selv at finde to suppleanter for en et-årig periode.
På valg som revisor var Lone Lauridsen, der modtog genvalg.
Da ingen ønskede at stille op som revisorsuppleant, bemyndigedes bestyrelsen til selv at finde en suppleant for en et-årig periode.

8. Eventuelt.
a. Spørgsmål om ændringerne på genbrugspladsen blev fremsat. Esben Esmarch redegjorde kort for, hvilke tiltag borgerforeningen er i gang med, for at få den bedst mulige brug af genbrugspladsen. Der udtryktes generelt tilfredshed med at genbrugspladsen er døgnåben og at der skal arbejdes for at denne ordning beholdes.
b. Der blev stillet spørgsmål til kloakseparering, om hvorfor arbejde på egen grund skulle være afsluttet flere år før forventet separering. Formanden lovede at undersøge reglerne samt hvorvidt tidsplanen holder. Formanden opfordrede på den givne foranledning borgerne til at henvende sig via borgerforeningen, så der kunne vises en fælles holdning i denne type sager.
c. Der blev rejst et spørgsmål om evt. mountain bike bane på Baunen. Esben Esmarch redegjorde kort for de planer, der er anført i borgerforeningens vision og som allerede er påbegyndt drøftet med MTB-klubben og Herning Kommune.
Dirigenten erklærede derefter GF for afsluttet, takkede for god ro og orden samt gav ordet tilbage til formanden. Formanden takkede alle fremmødte for den udviste store interesse for foreningens arbejde og takkede Bent Sørensen for hans otte års veludførte arbejde i bestyrelsen. Sluttelig takkede formanden dirigenten for det veludførte arbejde.


Flemming Vang / Jens-Bernhard Knudsen
Sekretær / Dirigent

Årsberetning 

for Vinding Borgerforening 2017 – 2018

1. Visionspapir.
En af denne bestyrelses første selvpålagte opgaver var, indenfor rammerne af vore vedtægter, nærmere at definere vore prioritetsområder. For det første var vi ikke mange i bestyrelsen, men nok så vigtigt var det, at Herning Kommune flere gange på diverse landsbykontaktudvalgsmøder har fremført, at man gerne ser, at borgerforeningerne ude i landsbyerne i højere grad kommer til at fungere som fremskudt kontakt mellem kommunen og dens borgere. Samtidig har man gjort klart, at der kun er få midler at gøre godt med, hvorfor man håber og forventer, at borgerne i landsbyerne i stigende grad involverer sig i diverse opgaver, som kommunen løser i øjeblikket. Herning Kommune har i den anledning åbnet for muligheden for at ”bytte” sig til ydelser mod at lokalsamfundet selv varetager andre områder.
Vi udarbejdede et visionspapir, som blev lagt på facebook og på vores hjemmeside, hvor det stadig kan læses.
Det er hensigten med jævne mellemrum at opdatere visionspapiret bl.a. med input, som vi håber at få fra jer.
Meget kort fortalt har Borgerforeningen skiftet tyngde fra primært at tage ansvaret for planlægning og gennemførelse af diverse arrangementer til at fokusere på områdets udvikling. I det lys skal vores arbejde i det forgangne år ses.

2. Stisystem ved Skoven.
Den forrige bestyrelse søgte om og fik et større beløb fra Thisted Forsikring. Beløbet skulle anvendes til at forbedre stisystemet oppe bag Fiskehuset og ud ad Løgagervej op i skoven. Projektet blev gennemført af denne bestyrelse med velvillig hjælp fra en entreprenør, hvis fortjeneste herpå var til at overse. Vi indviede projektet i SEP, hvor Thisted Forsikring stillede pølsevogn med pølser og vand ad libitum til rådighed.
 
3. VEDL Naturcirklen.
For ikke længe siden var vi ved at miste vore shelters oppe i Naturcirklen. Det lykkedes at beholde dem mod at Borgerforeningen selv står for vedligeholdelsen og opfyldning af brændeskuret. I løbet af det sene forår har vi i bestyrelsen været oppe med værktøj og malerkoste med det resultat, at shelterne atter ser fine ud. Vi har fyldt brænde i brændeskuret fire gange, hvilket siger noget om, hvor meget området bliver benyttet. Vi har endvidere opsat nye borde på Naturcirklen, da de gamle var ved at rådne væk. Kommunen har sponsoreret alle vore råvarer i form af træ og maling samt brænde til brændeskuret.
 
4. Det Grønne Hold.
Borgerforeningens Grønne Hold blev startet op for nogle år siden og har til fulde bevist sin succes. I det forgangne år har holdet vedligeholdt mange af byens bede, herunder etableret et flot nyt bed på hjørnet af Langgade og Borupsvej – også her støttede Herning Kommune. Holdet kan sagtens bruge flere flittige hænder.
 
5. Julepyntning.
Den forrige bestyrelse ansøgte Kommunen om penge til indkøb af nye lyskæder til byens oppyntning til jul. Det var første gang denne jul, at de blev sat op. Som man sikkert har konstateret, var der nu lys i træerne på torvet samt lys i de små juletræer neden ved åen. Sædvanen tro opstillede vi et stort juletræ oppe på pladsen foran Brugsen. Fremover planlægger vi at opsætte lyskæder de samme steder som i denne jul, idet det er håbet, at vi slipper for hærværk. Kommunen ser sig ikke i stand til fremover at sponsorere et stort juletræ, hvorfor Borgerforeningen er i færd med at undersøge muligheden for en ny sponsor.
 
6. Samarbejde med Kommunen.
Borgerforeningens bestyrelse har hen over året haft en del møder med forskellige repræsentanter for Herning Kommune. Specielt skal fremhæves møde med den nye chef for Teknik og Miljø Sofie Faarup Britze og Martin Frandsen trafiksikkerhedsrepræsentant fra Vej, Trafik og byggemodning. Det er aftalt, at vi fremover afholder et årligt møde med Martin Frandsen, hvor generelle emner tages op. Dertil kommer eventuelle møder om specifikke emner.
Sofie fik en generel indføring i forholdene i vores områder, herunder vores ønsker om jævnlig oprensning af søerne midt i byen. Martin fik forelagt forskellige problemområder indenfor trafiksikkerheden og flere løsningsforslag blev fremlagt. Dette møde har allerede resulteret i to tiltag på Løgagervej.
 
7. Status Genbrugsplads.
a. Forsøg på samarbejde indenfor NordVestKraft
 
8. Status stisystem Sørvad – Vind.
Kommunen har indledningsvis afsat en million kroner til et stisystem mellem Sørvad og Vind. Dette beløb er stadig afsat og der arbejdes videre med projektet. Kommunen har udarbejdet et forslag til linjeføring, og man arbejder videre med at forsøge at få afsat flere midler til projektet, som tilsyneladende nyder bred opbakning i Kommunen.
 
9. Lys på stien ved søerne
I det sene efterår havde vi igen mulighed for at søge Landsbypuljen om et beløb til et projekt, som kunne komme området til gode. Det har længe været et ønske at få sat en eller anden form for belysning op på stien nede ved Fiskehuset og søerne, så derfor søgte Borgerforeningen om ca. 70.000 kroner til første fase af et sådant projekt, og vi var så heldige at få pengene stillet til rådighed. Vi skal nu i samarbejde med kommunen om hvorledes projektet i praksis skal udføres, og vi håber herefter på at kunne gå i gang med projektet udførelse i løbet af foråret og sommeren.
 
10. Jule – og fastelavnsfester.
Bestyrelsen har besluttet at udlicitere afholdelse af juletræsfest og fastelavnsfest. Dette har kunnet lade sig gøre fordi en ildsjæl som Tanja Skærbæk har taget ansvaret for planlægningen og gennemførelsen af festerne økonomisk støttet af Borgerforeningen. Det er planen fremadrettet at videreføre ideen.
 
11. Luther-17 arrangement.
i 2017 deltog VBF også i fejringen af 500-året for reformationen sammen med andre deltagere fra sognet. Luther-17 arrangementerne var et godt eksempel på VBF ønske om at samle borgerne i sognet gennem samarbejde med andre foreninger m.v. Der var god opbakning til arrangementerne".
 
12. Nye medlemmer i bestyrelsen.
Den nuværende bestyrelse startede op uden at være fuldtallig. Vi manglede et bestyrelsesmedlem og to arbejdende suppleanter. Generalforsamlingen gav bestyrelsen tilladelse til hen ad året selv at forsøge at finde de manglende medlemmer. Ved godt fodarbejde og lidt headhunting lykkedes det at finde Majbrit og Helle, som nu begge er aktive indenfor bestyrelsesarbejdet. Vi håber, at de begge bliver valgt på generalforsamlingen, da de indgår rigtig godt i det daglige arbejde.
 
13. Afslutning.
Bestyrelsesarbejde kan med mellemrum være en udfordring, synes de fleste vist. Det er heller ikke altid en dans på roser at repræsentere Borgerforeningen. Der er jo arbejde, som skal gøres og møder der skal passes, men oven over alt dette skinner det gode kammeratskab og bevidstheden om, at vi gør en forskel. Ikke mindst er det bekræftende at møde den store velvilje hos vore medborgere i forhold til vores arbejde. En velvilje, som ikke mindst kommer til udtryk, når vi kalder på hjælp til at få det ene eller det andet gjort. Det kan være opsætning af julebelysning, flagalle, klipning af kommunens græsarealer, indsamling af brænde til Sct. Hans bål, kontingentbetaling og meget mere.
Derfor skal der lyde en kæmpe TAK til alle jer, som i løbet af året har givet en hjælpende hånd til det ene eller til det andet.
Sidst men ikke mindst vil jeg benytte lejligheden til kort at understrege vigtigheden af, at vi i området råder over en politiker, som sidder i byrådet. Jens-Bernhard gør et kæmpearbejde for vores lokalområde. Mange tak for det.

Jan Grünberger

Mangler der noget?

Har du input, rettelser eller har du andet på hjertet, så tøv ikke med at skrive til webmaster maibritjuhl@hotmail.com - du kan også sende en sms til 51213261.
Vinding Borgerforening - 7550 Sørvad - Herning Kommune