Vision

Borgerforeningens vision af SEP 2017:

Indledning:
Af Borgerforeningens vedtægter fremgår, at foreningens formål er at varetage borgernes interesser overfor relevante myndigheder samt vedligeholde og udbygge kontakten borgerne imellem. Desuden at medvirke til at sikre udvikling og fremgang indenfor Vinding Sogn.
Herning Kommune har flere gange på diverse landsbykontaktudvalgsmøder fremført, at man gerne ser, at borgerforeningerne ude i landsbyerne i højere grad kommer til at fungere som fremskudt kontakt mellem kommunen og dens borgere. Samtidig har man gjort klart, at der kun er få midler at gøre godt med, hvorfor man håber og forventer, at borgerne i landsbyerne i stigende grad involverer sig i diverse opgaver, som kommunen løser i øjeblikket. Herning Kommune har i den anledning åbnet for muligheden for at ”bytte” sig til ydelser mod at lokalsamfundet selv varetager andre områder.
På sidste møde var der enighed i bestyrelsen om, at vi skal nedprioritere afholdelse af diverse sociale arrangementer til fordel for pleje af borgernes interesser i forhold til Kommunen, ikke mindst i en tid, hvor det er svært at skaffe bestyrelsesmedlemmer og dermed arbejdskraft til foreningens aktiviteter.

Vision:
Under skyldig hensyntagen til Borgerforeningens vedtægter ønsker bestyrelsen at lægge vægt på at varetage borgernes interesser overfor relevante myndigheder således:

• Fungere som borgernes kontakt til og talerør overfor Herning Kommune og andre offentlige institutioner, hvor det drejer sig om områder af fælles interesse for sognets borgere.
• Virke som samlende element indenfor sognet, herunder indenfor samarbejde med sognets andre foreninger m.m. samt ved at involvere flest muligt i foreningens arbejde.
• Arbejde for at tiltrække nye indbyggere samt fastholde de nuværende borgere i sognet.
• Arbejde for at fastholde og evt. udbygge det nuværende niveau indenfor offentlige institutioner.
• Arbejde for at fastholde, støtte og udbygge det nuværende niveau indenfor butikslivet, herunder specielt sikre at sognet fortsat har dagligvareforretning(er).
• Udbygge og forbedre infrastrukturen, herunder såvel offentlige transportmidler som privat transport. Arbejde for sikre forbindelser for ”bløde” trafikanter såvel indenfor som til/fra sognet.
• Sikre gode adgangsveje til den nærliggende motorvej for herved at gøre byen attraktiv for pendlere med arbejde hhv. nord og syd for byen.
• Søge at blive del af evt. fremtidige forsøgsordninger for alternative, kollektive trafikløsninger i takt med at bilismen ”automatiseres”.
• Lave og vedligeholde ”vision for Vinding Sogn” (hvordan skal her se ud om 10 – 20 – 30 år?) under medvirken af byens og sognets borgere.
• Iværksætte og gennemføre projekter som
o Mountain bike spor
o Orienteringsløbsbane
o Fugletårn
o Udsigtstårn på Baunen.
o Stiforbindelse mellem de to grønne områder, Sørvad Plantage og Bavnen.
o Sti langs nordlige del af Agerfeldvej, som kan sikre en god skolevej samt motionsrute.
o Fremhæve fortidsminder (gravhøje, hjulspor m.m.), herunder etablere orientering v.h.a. orienteringstavler og/eller QR-koder i relevante områder.
o Etablere søpark, med stier og græs rundt om de tre søer ved Fiskehuset, med inspiration fra andre søparker med hertil hørende (fritids-)faciliteter.
o Fremhævelse af åen (udsigt over å og dal) i sydøstsiden af Sørvad Plantage, ved stien langs Løgagervej.
o ”Branding” af by og sogn på internettet og andre relevante steder.
o Iværksætte færdselssikkerhedsmæssige projekter, som skal have til formål at øge trafiksikkerheden i området, herunder bl.a. på Løgagervej gennem Sørvad Plantage, Agerfeldvej syd for stien til Baunen samt i den nordlige del af Langgade omkring krydset Agerfeldvej, Kirkevænget, Stationsvej
o Vandreture omkring Sørvad.

Bestyrelsen ønsker at vedligeholde og udbygge kontakten borgerne imellem ved fremover at tage ansvaret for nedenstående arrangementer og aktiviteter:

• Det årlige Sct. Hans arrangement
• Pyntning af Sørvad by til jul, herunder fremskaffe og pynte juletræ på pladsen foran brugsen samt opstille juletræer el.lign. på pladsen ved åen.
• Opsætte og nedtage flagallé j.f. særlig plan i samarbejde med andre foreninger i byen.
• Vedligeholde de dele af byens grønne områder som medvirker til at give et godt indtryk af byen og inspirere resten af byens boligområder til at gøre en tilsvarende indsats i deres respektive områder.
• Assistere kommunen med vedligeholdelse og drift af shelters ved Naturcirklen.

Bestyrelsen ønsker at vedligeholde og udbygge kontakten borgerne imellem ved at:

• Deltage i planlægning og udførelse af den årlige byfest
• yde støtte til den årlige juletræsfest og fastelavnsfest.
• Yde støtte til andre projekter og arrangementer, iværksat af andre foreninger eller borgere, som har dette formål.

Mangler der noget?

Har du input, rettelser eller har du andet på hjertet, så tøv ikke med at skrive til webmaster maibritjuhl@hotmail.com - du kan også sende en sms til 51213261.
Vinding Borgerforening - 7550 Sørvad - Herning Kommune