Om Borgerforeningen / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Vinding Borgerforening:

1. Navn.
Foreningens navn er: Vinding Borgerforening.
2. Formål.
Foreningens formål er at varetage borgernes interesser overfor relevante myndigheder samt vedligeholde og udbygge kontakten borgerne imellem. Desuden at medvirke til at sikre udvikling og fremgang indenfor Vinding Sogn.
3. Medlemmer og kontingent.
Samtlige borgere i Vinding sogn eller borgere med interesse i eller tilknytning til Vinding Sogn kan være medlem af Vinding Borgerforening. Medlemskab kan tegnes som personligt medlemskab eller som husstandsmedlemsskab. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen, idet kontingent for et personligt medlemskab fastsættes til at udgøre halvdelen af et husstandsmedlemsskab. Kontingent opkræves en gang årligt.
4. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det eller såfremt bestyrelsen finder det påkrævet. Såfremt en ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt af medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til denne senest to uger efter begæring herom er fremsat og generalforsamlingen skal være afholdt senest 6 uger efter begæringen er fremsat. Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal angives emne(r), der ønskes behandlet. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokal presse eller direkte til alle foreningens medlemmer. Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal meddeles skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Et personligt medlemskab giver ret til én stemme og et husstandsmedlemskab giver ret til maksimalt to stemmer.  Den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om foreningens aktiviteter det foregående år.
3. Aflæggelse af revideret regnskab for det foregående år til godkendelse.
4. Fremlæggelse af foreningens aktivitetsplan og budget for kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder revisorer samt suppleanter.
7. Eventuelt.
Sager til behandling på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal, bortset fra ændringer af foreningens vedtægter eller om dens opløsning, hvortil der kræves mindst 2/3-dels flertal. Valg til bestyrelsen foregår skriftligt, hvis der er flere kandidater end der er bestyrelsespladser på valg. Øvrige beslutninger kan afgøres ved håndsoprækning, medmindre blot ét medlem ønsker skriftlig afstemning.
5. Bestyrelse.
Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse på 7 personer, som konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og tre menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på to år og afgår skiftevis 3 og 4 i hhv. lige og ulige år.
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for en periode på et år.
Der vælges 2 revisorer for en periode på to år, som skiftevis afgår i hhv. lige og ulige år.
Der vælges 1 suppleant for revisorerne for en periode på et år.
Indtræder en suppleant som erstatning for et bestyrelsesmedlem eller en revisor, er det for resten af det afgående bestyrelsesmedlems/revisors valgperiode.
Genvalg er tilladt.
Samtidig med konstitueringen fordeler bestyrelsen pladser i diverse udvalg samt eventuelle andre opgaver. Alle beslutninger i bestyrelsen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af bestyrelsen deltager i bestyrelsesmødet. Deltager et lige antal bestyrelsesmedlemmer i mødet og der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Der kan ikke anvendes fuldmagter ved bestyrelsesmøderne. Der afholdes bestyrelsesmøde cirka hver anden måned, eller såfremt et medlem af bestyrelsen fremsætter ønske herom. Bestyrelsen skal føre referat over alle møder og generalforsamlinger. Referat skal rundsendes til alle bestyrelsesmedlemmer efter hvert møde/generalforsamling.
Bestyrelsen kan til bestyrelsesmøder invitere repræsentanter fra andre borgergrupper, foreninger m.m., ligesom valgte suppleanter kan deltage. Ingen af disse har dog stemmeret. Kassereren fører et dokumenterbart regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af de to valgte revisorer og fremlægges på den ordinære generalforsamling.
6. Ændring af vedtægter og opløsning.
Forslag om foreningens opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på den endelige dagsorden for en generalforsamling og skal, for at få gyldighed, vedtages af generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal. Opnås ikke 2/3 flertal for opløsning af foreningen, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling alene med dette emne, hvor der, for at foreningen kan opløses, skal opnås almindeligt stemmeflertal. Opløses foreningen, fordeles eventuelle aktiver til andre foreninger, klubber m.v. med aktiviteter indenfor Vinding Sogn, efter forslag fra bestyrelsen og godkendelse på en generalforsamling.
7. Ikrafttræden.
Vedtaget på generalforsamling i Vinding Borgerforening med ikrafttrædelse pr. 22/03/2016. Disse vedtægter erstatter de hidtidige vedtægter for Vinding Borgerforening, dateret 27/02/1973.

Mangler der noget?

Har du input, rettelser eller har du andet på hjertet, så tøv ikke med at skrive til webmaster maibritjuhl@hotmail.com - du kan også sende en sms til 51213261.
Vinding Borgerforening - 7550 Sørvad - Herning Kommune