Herning Kommune

Sørvad ligger i Herning Kommunes nordvestlige del.
 
Ved klik på ikonet til højre, kommer du direkte ind på Herning Kommunes hjemmeside.
 
Er du grundejer, kan du nedenfor se nogle af de mest almindelige forpligtelser.
 

Grundejerens forpligtelser vedr. buske, hække og træer

 

Grundejerens forpligtelser vedr. glatføre og renholdelse

Læs Herning Kommunes Vinter- og renholdelsesregulativ af 1. oktober 2016
 
Uddrag fra afsnit 3, som man som grundejer skal være særlig opmærksom på:
 
 • Grundejers pligter - offentlige fortove og stier mv. der administreres af kommunalbestyrelsen.

  Herning Kommune har efter forhandling med politiet bestemt, at grundejere, hvis ejendom i byer og bymæssige områder grænser op til kommunevej og offentlig sti, der administreres af kommunalbestyrelsen, skal:

   snerydde,
   glatførebekæmpe
   renholde

  Fortov og sti som beskrevet i dette regulativs afsnit 3.1 til 3.3.
  Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel. Cykelstier, gangtunneler og -broer er ikke omfattet af pligten. Nævnte pligt kan højst omfatte de fortovs- og/eller stiarealer, der ligger nærmest ejendom-men, i en bredde af maksimalt 10 m, målt fra belægningskant.

  Hvor grundejeren ikke har direkte adgang til fortov og sti, påhviler pligten kun grundejeren, så-fremt arealet ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen. Eksempelvis en ejendom beliggende på en hjørnegrund eller hvis ejeren efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang til arealet.
 

Mangler der noget?

Har du input, rettelser eller har du andet på hjertet, så tøv ikke med at skrive til webmaster maibritjuhl@hotmail.com - du kan også sende en sms til 51213261.
Vinding Borgerforening - 7550 Sørvad - Herning Kommune